MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Seminář Právní povědomí pro učitele

25.01. 2018

Seminář poskytl účastníkům vhled do problematiky inkluze z pohledu práva. Dalším probíraným tématem bylo obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) a plánované změny týkající se zacházení s osobními údaji, vč. právních důsledků pro školu. Lektorka Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová se také zabývala problematikou rodičovské odpovědnosti za dítě a možnosti školy. Na semináři také zazněla otázka rizikového chování žáků ve škole i mimo ni a možnosti ochrany pedagogů před útoky žáků a rodičů z legislativního hlediska. Na semináři se lektorka dotkla také aktuálních problémů pedagogických pracovníků např. dohledová povinnost, kyberšikana, zneužívání mobilních telefonů, apod.). Přínosem pro tvorbu MAP je především základní právní orientace pedagogů v oblasti např. inkluze, která se následně projeví v připomínkách při tvorbě dokumentu MAP, kdy pedagogové dokáží okomentovat dokument dle aktuálních platných právním norem tak, aby byly informace v dokumentu v souladu s těmito normami.