MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAP II ORP Dobříš

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP Dobříš II navazuje na první, "plánovací" MAP. V prvním projektu jsme společně s organizacemi ve vzdělávání naplánovali společné aktivity, které se nám díky navazujícímu projektu daří realizovat. Součásti MAP II je i aktualizace stávajícího dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš.

Kontaktní  osoby pro MAP II

Řídící výbor MAP II

Pracovní skupiny MAP II

Vzdělávací aktivity MAP II

Implementace MAP II: 

Realizace zájmových kroužků a aktivit prohlubujících gramotnost a posilujících vztah dětí a žáků k místu, kde žijí.

Soubor aktivit podporujících polytechnické vzdělávání.

Tvorba výukových materiálů pro zakomponování regionální identity do výuky vybraných předmětů.

Zápisy se setkání jednotlivých "minitýmů k implementaci" jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II_CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630_o projektu

Projekt navazuje na MAP I ORP Dobříš a je zaměřen na rozvoj vnitřního potenciálu a spolupráce škol z území ORP Dobříš. V rámci projektu budou realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání naplánované v MAP I zaměřené na rozvoj předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a inkluze. Dále bude prohlubován proces společného plánování, a to jak na úrovni regionu jako celku, tak na úrovni strategického plánování v zapojených školách.

Délka realizace projektu: 1.4.2018 - 31.3.2022

Klíčové aktivity projektu:

KA1 Řízení projektu - celkové řízení projektu, podpora realizace projektu a jeho administrace

KA2 Rozvoj a aktualizace MAP - aktualizace dokumentu MAP, zpracování akčního plánu, činnost Řídícího výboru MAP a Pracovních skupin MAP (PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a polytechniky, PS pro rovné příležitosti a PS pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. V rámci této aktivity budouprobíhat workshopy se zapojenými školami a workshopy pro pedagogy, rodiče.

KA3 Evaluace a monitoring projektu - pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace projektu, vč. naplňování stanovených priorit a cílů a naplňování akčního plánu.

KA4 Implementace MAP - zájmové kroužky prohlubující funkční gramotnost žáků a posilující vztah dětí a žáků k místu, kde žijí (např. dramatický kroužek, zapojení žáků do tvorby kulis a kostýmů, tvorba školního časopisu), dále bude probíhat soubor aktivit podporujících polytechnické vzdělávání na MŠ a ZŠ (např. projektové dny zaměřené na práci s odbornými pomůckami přibližujícími jednotlivé technologie, exkurze), tvorba výukových materiálů pro zakomponování regionální identity do výuky vybraných předmětů (výstupem bude znalostní soutěž o regionu, vč. exkurzí).

 

 

Poddokumenty

Pojďme se bavit o vzdělávání na regionální úrovni.

22.02. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo koncem roku 2018 publikaci o místním akčním plánování – Pojďme se bavit o vzdělávání na regionální úrovni. Publikace je k dispozici ke stažení níže.

Implementace MAP

04.01. 2019

Realizace zájmových kroužků a aktivit prohlubujících gramotnost a posilujících vztah dětí a žáků k místu, kde žijí.

Vzdělávací aktivity MAPII

26.04. 2018

Během doby trvání projektu bude realizována podpora znalostních kapacit pro pedagogy v oblasti inkluze, dále odborně vedené workshopy na témata souvissející se spoluprací škol v oblasti rozvoje gramotností, polytechnického vzdělávání a prohloubení…

Pracovní skupiny MAPII

26.04. 2018

V rámci projektu bude ustanoveno 5 pracovních skupin: PS pro financování PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti PS pro rozvoje matematické gramotnosti a polytechniky PS pro rovné příležitosti PS pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. Pracovní skupina pro financování se schází samostatně, další čtyři skupiny se schází vždy v jednom termínu na společném setkání PS.

Řídící výbor MAP II

26.04. 2018

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Povinní zástupci:

  • zástupce realizačního týmu MAP