MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

3. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP ORP DOBŘÍŠ II

Byly projednány a schváleny investiční záměry škol a knihoven na Dobříšsku a Novoknínsku. Proběhl workshop pro členy ŘV na téma Strategie rozvoje školy pod vedením Mgr. Františka Eliáše.

Dne 29. srpna proběhlo setkání členů Řídícího výboru MAP ORP Dobříš II. 

Úvodem byly shrnuty realizované aktivity v projektu (únor – srpen 2019) a jeho přínos pro organizace, které se zabývají vzděláváním v územ. Dále byly schváleny změny v Jmenném seznamu členů ŘV a nové a aktualizované investiční záměry škol a knihoven. Přítomným byl zopakován postup schvalování Strategického rámce, kdy je dokument po odsouhlasení Řídícím výborem zasílán na Ministerstvo pro místní rozvoj (dostupné zde: https://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Stratigicke_ramce_MAP). Další aktualizace záměrů proběhne nejdříve za 6 měsíců. Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů v dotačních výzvách IROP, OP VVV a PRV (v případě dotací prostřednictvím MAS Brdy-Vltava) je dle potřeby vždy aktualizován Strategický rámec MAP jako část dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. V případě nezařazení záměru do Strategického rámce, dochází k vyřazení žádosti o dotaci z daného dotačního titulu. Uvedení záměrů ve Strategickém rámci nezavazuje zřizovatele k realizaci všech záměrů.

Poté bylo předáno slovo lektorovi Františku Eliášovi, který seznámil členy ŘV se základy Strategického řízení ve školách. V případě zájmu lze zorganizovat seminář, který účastníkům nabídne detailní vhled do strategického plánování. Prosíme zájemce o tento seminář, aby se hlásili Lucii Bubancové.

Zápis a prezentace ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551, Dobříš.