MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAP III ORP DOBŘÍŠ

Hlavním cílem projektu je pokračovat v nastaveném společném plánování, vč. přípravy společných implementačních aktivit v MAP IV. Naším cílem je zajistit pokračování a nepřerušení dobře nastavené spolupráce se školami a dále rozvíjet spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v území.

V projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP DOBŘÍŠ III zaktualizujeme dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Dobříš (naše regionální koncepce rozvoje vzdělávání), včetně strategického rámce (zmapování investičních záměrů škol a organizací v neformálním vzdělávání) a akčního plánu (konkrétní aktivity, které plánujeme realizovat v MAP IV). Dokument MAP bude aktualizován spoluprací již vytvořené sítě partnerů z území. Budou zapojeny MŠ, ZŠ a ZUŠ i aktéři v neformálním a zájmovém vzdělávání. Bude využit potenciál regionu pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání a podpora škol ve strategickém plánování. V projektu dojde také k evaluaci procesu místního akčního plánování.

V tomto "plánovacím MAPu" nejsou součástí implementační aktivity.

Projekt MAP ORP Dobříš III je spolufinancování Evropskou unií, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Reg. číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020383.

Kontaktní osoby pro MAP III
Řídící výbor MAP III
Pracovní skupiny MAP III 

 

Poddokumenty

Pracovní skupiny MAP III

13.06. 2022

V rámci projektu je ustanoveno 5 pracovních skupin, ve kterých jsou také zastoupeni experti pro jednotlivá témata (viz níže). PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoje matematické gramotnosti a polytechniky, PS pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování.

Řídící výbor MAP III

08.04. 2022

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

KONTAKTNÍ OSOBY PRO MAP III

08.04. 2022

 

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., hlavní manažerka projektu, email: boukalova@brdyvltava@gmail.com, tel. č. 605 344 750

Lucie Bubancová - koordinátor rozvoje…