MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAP I pro ORP Dobříš

07.04. 2016

Logo projektu MAP

Co je MAP:

Nositelem projektu MAP je MAS Brdy-Vltava o.p.s. Místní akční plány rozvoje vzdělávání, zkráceně MAP, vznikají po celé ČR. Každému ORP odpovídá jeden MAP, naše MAS zpracovává MAP pro ORP Dobříš. V rámci projektu vznikne dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání dle příslušné metodiky MŠMT. MAP bude vytvářen prostřednictvím metody komunitního plánování a budou do něj zapojeni všichni relevantní aktéři z území, kteří se zabývají rozvojem vzdělávání. Dle RED IZO působí v našem území 20 subjektů, MAP je ale otevřen i dalším organizacím, které mají chuť s námi tuto oblast rozvíjet. Do MAP bude zahrnuta oblast předškolního a základního vzdělávání s přímou vazbou na neformální a zájmové vzdělávání. Bude využit potenciál regionu pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání s vazbou na místní trh práce. MAP je tedy domluva aktérů z území, kteří se zabývají prací s dětmi a žáky, o směřování rozvoje této oblasti v regionu ORP Dobříš. Zpracování MAP je podporováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu.

Aktivity projektu MAP

  • ustanovení Řídícího výboru
  • zřízení pracovních skupin
  • vznik partnerství, které bude společně MAP vytvářet (pravidelná setkávání aktérů MAP)
  • definování lokální vize rozvoje vzdělávání
  • definování významných tématických oblastí týkajících se předškolního a základního vzdělávání
  • vytvoření Strategického rámce priorit MAP do roku 2023
  • evaluace hodnotící úspěšnost procesů vytváření partnerství

Výstup MAP

  • dohoda o prioritách vzdělávání v území = Strategický rámec
  • soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách

MAP ve vztahu k operačním programům (více po rozkliknutí odkazu)

Kontaktní osoby v projektu

Řídící výbor MAP

Pracovní skupiny

Setkání v rámci MAP

Vzdělávací aktivity pro pedagogy

Projekt je financován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu a je naplánován na 24 měsíců (1.4.2016 - 31.3.2018).