MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Pracovní skupiny

24.10. 2016

Pracovní skupiny (dále PS) jsou komunikační platformou MAP a podněcují spolupráci a rozvoj partnerství mezi subjekty ve vzdělávání v ORP Dobříš. V PS jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, včetně členů Řídícího výboru MAP.

V rámci projektu byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny (PS):

 • PS pro předškolní vzdělávání
 • PS pro základní vzdělávání
 • PS pro práci s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem
 • PS pro spolupráci a neformální vzdělávání

6.2.2018
Na setkání byla projednávána především realizace možných aktivit spolupráce škol a organizací v neformálním vzdělávání. Zápis, vč. všech podkladů ze setkání je uložen v kanceláři organizace.

7.12.2017

Po setkání Řídícího výboru jsme uspořádali setkání pracovních skupin, kde jsme diskutovali naplánování aktivit tak, abychom mohli podat žádost o navazující projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, římská II. Zápis, vč. podkladů ze setkání je k dispozici v kanceláři MAS Brdy-Vltava na Komenského nám. 1551.

24.10.2017

V novém školním roce pokračujeme v činnosti pracovních skupin MAP a v přípravě dalších projektů spolupráce škol a aktérů v neformálním vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. V minulém roce jsme zvládli připravit první projekt spolupráce. Tento projekt je zaměřen na vznik 5 výukových programů tématicky spjatých s divadlem a všem, co k němu patří. V rámci projektu dojde k rozvoji zejména těchto klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, posílení schopností dětí pracovat s digitálními technologiemi, jejich schopností učit se, posílení sociálních a občanských schopností, kulturního povědomí a vyjádření. Dále byl účastníkům PS představen návrh na nové neinvestiční projekty pro jednotlivé školy (Šablony II). Poté jsme již diskutovali podobu projektu, který bychom předkládali do připravované výzvy Implementace MAP I a MAP II (na přelomu listopadu a prosince 2017). Zápis ze setkání bude po zapracování připomínek všech členů PS k nahlédnutí v kanceláři MAS na adrese Mírové nám. 1551, Dobříš.

22.6.2017

Před koncem školního roku 22.6.2017 se sešli členové pracovních skupin, aby společně nadefinovali první projekt spolupráce škol a neformálního vzdělávání, kterým bude divadelní a sportovní akademie - programy pro děti a žáky mateřských a základních škol v území obcí Dobříšska a Novoknínska. Naším záměřem je připravit projekt do výzvy, kterou vyhlásilo MŠMT a pokusit se získat na tento záměr finanční podporu z Evropských fondů. Na setkání jsme tak společně dopracovali projekt do úrovně předpokládaného harmonogramu, složení realizačního týmu, aktivit projektu a plánovaného rozpočtu. Projekt bychom rádi přes léto dopracovali do finální podoby a v září 2017 předložili na MŠMT. V tuto chvíli ještě realizační tým MAP ověřuje záměr s konzultanty MŠMT.

25.5.2017

Dne 25.5.2017 proběhlo další setkání pracovních skupin v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš. Ze tří původně zamýšlených projektů spolupráce vyplynuly na setkání dva a pro ně jsme již společně připravovali konkrétní náplň aktivit. Jeden projekt nese v tuto chvíli pracovní název "Společné aktivity sbližují a propojují region" a je zaměřen na spolupráci škol a neformálního vzdělávání v podobě kulturních a sportovních akcí. Druhý projekt je zaměřen na spolupráci praxe a vzdělávání s názvem "Praxe pro vzdělávání, vzdělávání pro praxi". Náplní tohoto projektu je jak posílení vztahu žáků k přírodě, tak podpora technického vzdělání a to vše s návazností na lokální ekonomiku.

30.3.2017

Dne 30.3.2017 se sešli členové pracovních skupin v budově bývalého mlýna v Novém Kníně, aby rozpracovávali témata projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Dobříš. Nejprve jsme společně doplnili SWOT analýzy jednotlivých opatření dokumentu MAP (Předškolní vzděláván a péče: dostupnost - inkluze - kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem) a dotvořili SWOT analýzu pro  téma Spolupráce a neformální vzdělávání.

V tuto chvíli rozpracováváme tři témata spolupráce:

 1. Společné aktivity sbližují,
 2. Vzdělávání propojuje region,
 3. Praxe pro vzdělávání, vzdělávání pro praxi aneb výuka ve dvou.

Na setkání jsme diskutovali především cíle a věcné zaměření aktivit jednotlivých projektů spolupráce.

7.2.2017

Dne 7.2.2017 proběhlo další z naplánovaných setkání pracovních skupin MAP. Na setkání zástupci škol představili ostatním své investiční záměry. Následovalo krátké shrnutí čerpání Zjednodušených projektů škol (=šablon). Poté již probíhala samotná práce v jednotlivých skupinách. Při práci jsme vycházeli ze společně definovaných bodů z minulého setkání z konce listopadu 2016. Jednalo se o:

 • Spolupráce s rodinou a vyvolání zájmu rodiče/dítěte o reálné dění,
 • Brát v potaz zkušenosti z praxe při plánování vzdělávání,
 • Soustředit administrativu do jednoho bodu v regionu, aby se školám ulevilo od nepřiměřené (ne jen projektové) administrativy,
 • V rovině investic – dostatečné a kvalitní prostory pro výuku propojenou s praxí,
 • Finanční prostředky účelně směřovat tam, kde je nejvíce potřeba.

Účastníci byli rozlosováni do čtyř skupin. Cílem bylo zformulovat témata možných projektů spolupráce škol a neformálního vzdělávání. Zároveň navrhnout, kdo by mohl projekt realizovat a pro koho by byl projekt určen. S těmito projekty směřujeme na výzvu Implementace místních akčních plánu I, která by měla být vyhlášena v lednu 2018. V rámci této výzvy by měly být podpořeny konkrétní aktivity naplánované ve spolupráci v území. Podmínkou je spolupráce se školami a zaměření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou rozpracovány na dalších setkáních pracovních skupin, příští plánujeme 30. března 2017.

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

29.11.2016

M.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje

Na konci listopadu proběhlo setkání pracovních skupin v rámci zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Dobříšska a Novoknínska (MAP). Cílem setkávání pracovních skupin je společně pojmenovat aktuální potřeby škol, školských zařízení a aktérů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání působících v našem území a najít témata pro možnou spolupráci. Potřeby a náměty vzešlé z pracovních skupin by měly být zohledněny při nastavování dotačních titulů zaměřených na vzdělávání ze strany MŠMT. V tuto chvíli se jedná především o mapování neinvestičních potřeb škol a přípravu projektů tak, abychom byli jako území připraveni na navazující výzvy z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT), v rámci kterých již bude možné naplánované aktivity přímo realizovat. Máme čtyři pracovní skupiny: PS pro předškolní vzdělávání, PS pro základní vzdělávání, PS pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a PS pro spolupráci a neformální vzdělávání. Na setkání jsme diskutovali, jaké problémy při své práci považují zástupci pracovních skupin za nejzásadnější, co by jim pomohlo při výuce a práci s dětmi, jaké formy projektů považují za nejefektivnější. Výstupy práce ve skupinách pak byly všem přítomným prezentovány. Na základě toho jsme určili společná témata, která budou pracovními skupinami rozpracována v průběhu příštího roku. První společné setkání se uskutečnilo v prostorách Vědeckotechnologického parku Dobříš, který mimo jiné nabízí na jaře možnost exkurzí pro školy.

Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová