MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

2.výzva MAS PRV 21.5. - 29. 6. 2018

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 21.5. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Seznam vyhlášených Fichí:

Fiche č. 10 - Investice do místního zemědělství

Fiche č. 12 - Rozvoj místního nezemědělského podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 21.5. 2018

Termín příjmu žádostí: od 21.5. 2018 (od 12:00) do 29. 6. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář Brdy – Vltava o.p.s., Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Pondělí – pátek 8:00 – 15:00. Vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat!

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova@brdy-vltava.cz

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

 

V souvislosti s touto výzvou MAS byl uspořádán seminář pro žadatele dne 29. 5. 2018. Prezentaci ze semináře naleznete v přílohách.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

 

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-202

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Informace k dokládání příloh k Žádosti o dotaci na MAS

Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře

Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Podmínky výpočtu finančního zdraví

Instrukce pro vyplnění přílohy č. 5 Pravidel_Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)

-        Příručka k definici mikro, malých a středních podniků, příklady

-        Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků