MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

7.VÝZVA MAS PRV 15.6. - 24. 8. 2020

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 15. 6. 2020 Výzvu č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

POZOR !!! 6. VÝZVA MAS PRV BYLA Z DŮVODU ADMINISTRATIVNÍ CHYBY ZRUŠENA. V PŘÍPADĚ, ŽE DOŠLO KE STAŽENÍ ŽÁDOSTI DNE 8. 6. 2020 PROSÍME O STAŽENÍ ŽÁDOSTI NOVÉ, PŮVODNÍ VEZRE NEBUDE MOCI BÝT PODÁNA. 

 

Seznam vyhlášených Fichí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 7. výzvu

Dotace pro Žadatele ve výši

F9

Vzdělaný region v oblasti udržitelného rozvoje

Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce

400 000 Kč

 

60–90%

F11

Podpora regionální produkce

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

299 550 Kč

35-50%

F12

Rozvoj místního nezemědělského podnikání

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

500 000 Kč

25-45%

F13

Protikrizová ochrana v lesích

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

900 000 Kč

100%

F14

Podpora rekreační funkce lesa

Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

2 200 000 Kč

100%

F15

Investice do lesnických technologií

Článek 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

1 100 000 Kč

50%

F19

Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20 – Základní služba a obnova vesnice ve venkovských oblastech

b) Mateřské a základní školy

c) Hasičské zbrojnice

4 500 000 Kč

80%

 Termín vyhlášení výzvy: 15. 6. 2020

Termín příjmu žádostí: od 15. 6. 2020 do 24. 8. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 30. 10. 2020

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: kancelář Brdy – Vltava o.p.s., Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny Pondělí – pátek 8:00 – 15:00. Vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat!

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Ing. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

 

V souvislosti s touto výzvou MAS budou uspořádány semináře pro žadatele:

22. 6. 2020

14:00

Seminář pro žadatele ve Výzvě MAS – PRV č. 7 – pro Fiche 19 a 9

23. 6. 2020

13:00

Seminář pro žadatele ve Výzvě MAS – PRV č. 7 – pro Fiche 13, 14 a 15

23. 6. 2020

15:00

Seminář pro žadatele ve Výzvě MAS – PRV č. 7 – pro Fiche 11 a 12

Pozvánku na semináře a další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Registrace žadatele do Portálu farmáře

Postup pro podání Žádosti o dotaci od podánín na MAS k podání na RO SZIF