MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

VÝBĚR DODAVATELE - Program rozvoje venkova (PRV)

Dle údajů uvedených v předložené Žádosti o dotaci, je nutné postupovat při výběru dodavatele. V předložené Žádosti o dotaci jste na str. "B3 Zakázky" v bodě č. 5 vybrali jednu ze tří možnosti:

 

Ano (nižší než 500 tis. Kč) 

V takovém případě, bude výběr dodavatele řešen tzv. Cenovým marketingem, který bude dokládán až společně se Žádosti o platbu po ukončení realizace projektu.(Více ZDE)

 

Ano (rovna nebo vyšší než 500 tis. Kč) 

V takovém případě, bude výběr dodavatele řešeni tzv. Velkým cenovým marketingem, kdy je nutné postupovat dle příručky pro výběrová/zadávací řízení a je nutné k Žádosti o dotaci předložit kompletní dokumnetaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAs v termínu do 63. kalendářního dne od data registrace a následně do 70. kaledářního dne na RO SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře. (Více ZDE)

 

Ne

V takovém případě, je ntuné zrealizovat výběrové/zadávací řízení dle předpokládané hodnoty zakázky. (Více ZDE)

 

 Upozorňuji, že v případě nákupu strojů a technologí je nutný doklad o posouzení shody - ES prohlášení o schodě (při kontrole na místě musí příjemce dotace předložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí).

Poddokumenty

Cenový marketing (CM)

22.04. 2021

Předpokládaná hodnota zakázky nesmí dosáhnout částky 500 000 Kč bez DPH.

Výběrové/Zadávací řízení

20.09. 2018

Předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH nebo vyšší v případě, že se jedná o žadatele, který je plátce DPH. V případě, že v rámci projektu je uplatňováno DPH, jedná se o zakázku, která je ve výši 500 000 Kč nebo vyšší včetně DPH.